Gayatri Mantra

  
Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat

 

Spread the blessings